Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

1) Jaký je smysl tohoto dokumentu?

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v dalším textu tohoto dokumentu o „nás“ nebo o „naší společnosti“, je tím míněna společnost:    VECOM zdvihací zařízení s.r.o., IČO: 255 99 348, sídlem Praha 7, Františka Křížka 1105/4, PSČ 17000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82104.

 

2) Proč budou mé osobní údaje zpracovávány?

Udělením souhlasu nám dáváte možnost, abychom Vás informovali o zajímavých službách a nákupních příležitostech.

 

3) Kdo bude mé osobní údaje zpracovávat?

Správcem osobních údajů, odpovědným za jejich řádné zpracování, je naše společnost VECOM zdvihací zařízení s.r.o., kontaktní údaje – tel. +420 800 100 659, e-mail: vecom@vecom.cz

[V záležitosti ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jímž je paní Lea Mánková, tel. +420 800 100 659, e-mail: mankova@vecom.cz]

 

4) Jaké osobní údaje budou zpracovávány a jaký je právní základ pro toto zpracování?

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas. Na jeho základě budeme zpracovávat následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení;
  • datum narození;
  • adresa bydliště, případně kontaktní adresa;
  • e-mailová adresa;
  • telefonní kontakt.

a to za účelem přímého marketingu, zejména nabízení výrobků a služeb telefonicky či e‑mailem

Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat (viz body 9 a 10).

 

5) Kde budou mé osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců. Disky s daty jsou zabezpečeny šifrováním a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně naší společnosti. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby.

 

6) Kdo bude mít k mým osobním údajům přístup?

Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.

 

7) Budou mé osobní údaje předávány mimo území členských států Evropské unie a Velké Británie?

Nikoliv.

 

8) Jak dlouho budou mé osobní údaje vaší společností uchovávány?

Po dobu trvání souhlasu (10 let, pakliže nebude z Vaší strany dříve odvolán a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich další zpracování a archivnictví).

 

9) Jaká jsou moje práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Máte právo na výmaz svých údajů (být zapomenut) a správce má povinnost v případě podmínek stanovených nařízením osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Máte právo udělený souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány.

 

10) Jakým způsobem mohu svá práva uplatnit?

Svá práva (včetně práva odvolat souhlas) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 1) a 3). Pro rychlejší a kvalitnější zpracování Vašeho podnětu si dovolujeme požádat, abyste využil formuláře, který naleznete na našich internetových stránkách http://www.vecom.cz.

 

11) Jak postupovat, pokud se domnívám, že při zpracovávání mých osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů?

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: www.uoou.cz.

 

12) Dochází při zpracování mých osobních údajů k automatizovanému rozhodování včetně profilování?

Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro vás právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. odmítnutí uzavření smlouvy). K takovému zpracování osobních informací v naší společnosti nedochází, o příslušných krocích vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.

 

Spolupracujeme se spolehlivými partnery

Podporujeme užitečné projekty