Pravidla a statut soutěže o invalidní vozík na Facebooku

Sledujte nás na Facebooku. Registrujte se a vyhrajte invalidní vozík

Statut soutěže

„Soutěž o invalidní vozík“

(Dále jen „Soutěž“)

Statut soutěže upravuje podmínky a pravidla účasti na soutěži, způsob a postup při vykonávání činností potřebných na její realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.

 1. Organizátor soutěže

VECOM zdvihací zařízení s.r.o.

Františka Křížka 1105/4

170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ: 255 99 348

DIČ: CZ 255 99 348

vedená u MS v Praze, oddíl C, vložka 82104

(dále jen “Organizátor“)

 1. Termín Konání soutěže

Soutěž se uskuteční v období od 4.4. do 29.4.2022. V tomto termínu je možné se registrovat do soutěže.

 1. Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže
 1. Účastník soutěže může být občan ČR starší 18 let.
 2. Soutěže se nemůže zúčastnit zaměstnanec ani rodinný příslušník zaměstnance organizátora.
 1. Podmínky účasti v soutěži

Pro zapojení se do soutěže se vyžaduje, aby účastník soutěže:

 1. Vyplnil a odeslal soutěžní registrační formulář dostupný u zveřejnění soutěže.
 2. Odpověděl na soutěžní otázku uvedenou v registračním formuláři soutěže.
 1. Výhra

Výhrou v soutěži je invalidní vozík N28R24 od výrobce KSP

 1. Určení a vyhlášení vítěze soutěže
 1. Po uplynutí termínu pro registraci do soutěže bude vítěz vylosovaný z platně registrovaných účastníků soutěže, kteří správně zodpověděli soutěžní otázku.
 2. Losování vítěze proběhne dne 3. 5. 2022 a bude zveřejněno v živém vysílání na Facebookové stránce Vecom zdvihací zařízení sro.
 3. Při tomto losování bude vylosován i náhradník, pro případ, že by se nepodařilo s vítězem soutěže realizovat předání výhry.
 4. Vítěz bude oznámen v příspěvku vyhlášení vítěze soutěže na Facebookové stránce Vecom zdvihací zařízení sro.

 

 1. Způsob kontaktování vítěze a předání výhry
 1. Vítěz bude neprodleně po vyhlášení vítěze soutěže kontaktován organizátorem soutěže na kontakty uvedené v registračním formuláři soutěže. Organizátor provede 3 pokusy kontaktovat vítěze soutěže telefonicky a emailem.
 2. Výhra bude podle domluvy vítězi soutěže doručena osobně nebo bude možné si po domluvě termínu vyzvednout výhru na provozovně:

VECOM zdvihací zařízení s.r.o.

Lipůvka 397

679 22 Lipůvka

 1. Pokud se nepovede do 5 dnů od vyhlášení soutěže vítěze kontaktovat a vítěz neprojeví zájem o předání výhry, ztrácí svůj nárok na výhru. V takovém případě bude vyhlášen jako vítěz vylosovaný náhradník.
 2. Pokud se do 14 dnů od vyhlášení vítěze soutěže nepodaří vítězi soutěže předat výhru, kvůli nezájmu vítěze si výhru převzít, ztrácí svůj nárok na výhru.  V takovém případě bude vyhlášen jako vítěz vylosovaný náhradník.
 3. Účastník soutěže registrací do soutěže souhlasí, v případě že se stane vítězem soutěže, s pořízením a zveřejněním fotografií z předání výhry pro marketingové účely organizátora soutěže konkrétně na Facebookové stránce Vecom zdvihací zařízení sro a na webových stránkách organizátora soutěže (www.vecom.cz).

 

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem soutěže

 

 1. Účastník soutěže vyplněním a odesláním registračního formuláře soutěže potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži a vyjadřuje svůj souhlas se statutem a pravidly soutěže. Zároveň uděluje organizátorovi soutěže, jakožto správci osobních údajů, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“) a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, telefonní číslo a email za účelem realizace soutěže, kontaktování účastníků soutěže, vyhodnocení soutěže a vyslovení obchodní nabídky organizátora. V případě výhry a okamžikem odeslání svých osobních údajů pro účely čerpání výhry organizátorovi dává výherce svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, email a telefonní číslo, a to na dobu nezbytně nutnou pro doručení výher v soutěži. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení a vypořádání soutěže. Pokud je souhlas odvolán po vypořádání soutěže, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu správce, déle pouze, pokud to ukládá zvláštní právní předpis. Soutěžící zároveň bere na vědomí, že tyto osobní údaje jsou v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím zpracovatelů. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě správce – organizátora soutěže a zpracovatelů dále zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené organizátorem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a služeb elektronických komunikací a účetní, daňoví a právní poradci. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé a v případě jejich změny tyto údaje bez zbytečného odkladu oznámit organizátorovi. Účastník soutěže  jakožto subjekt osobních údajů, má zejména následující práva:
 • právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od správce může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 • právo na výmaz/likvidaci údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně, a právo být zapomenut,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, nebo blokování nesprávných osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, a to v případě podezření z porušení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
 1. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení organizátorovi soutěže, a má za následek vyloučení ze soutěže a ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím předáním.
 2. Soutěžící potvrzuje, že poskytl své vlastní osobní údaje, a dále, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Účastník soutěže bere na vědomí, že společnost Meta Platforms Ireland Limited (dále jen „Facebook“) nemá vůči účastníkům soutěže žádné závazky s touto soutěží spojené a z účasti na soutěži společnosti Facebook takové závazky ani nevznikají.
 2. Organizátor soutěže prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

Podělte se s ostatními

Znáte někoho, komu se tyto informace mohou hodit?
Pošlete mu odkaz, nebo sdílejte.

Spolupracujeme se spolehlivými partnery

Podporujeme užitečné projekty